Ramowe Warunki Współpracy

Wstęp

Poniższe Warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Alpha Lupi Media (ALM, my, nas) na rzecz Klienta (Ciebie), w połączeniu z każdą inną ofertą dostarczoną Klientowi przez Alpha Lupi Media, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Cenimy nasze relacje z Tobą i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie sugestie dotyczące ich poprawy. Chętnie odpowiemy na pytania, które mogą pojawić się w związku z naszymi usługami. Dlatego ważne jest, abyś natychmiast zgłosił wszelkie wątpliwości, które możesz mieć na myśli.

Poniższe Warunki mogą wydawać się obszerne, ale służą ułatwieniu naszej współpracy. Są jak mapa i drogowskazy na drodze, abyśmy wiedzieli co, gdzie i jak należy postępować. W pierwszej kolejności, gdy to możliwe, będzie opierać się o tzw. “zdrowy rozsądek”.

Jeśli jest jakiś warunek, który uniemożliwia Ci współpracę z nami, przyjrzymy się mu i w uzasadnionych przypadkach zastosujemy inne rozwiazanie.

Zaakceptowanie naszej oferty, zakup i/lub korzystanie z usług uważa się za akceptację Warunków.

Kontakt

Contact[@]AlphaLupiMedia.com lub AlphaLupiMedia[@]gmail.com
Usuń [ ]

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 zgodnie z londyńską strefą czasową i kalendarzem świąt.

W większości przypadków odpowiadamy na e-maile w ciągu 24-48 godzin.

Ustalenia wstępne

Oświadczasz, że jesteś osobą posiadającą wszelkie uprawnienia do zawarcia umowy lub działają w imieniu takiej osoby.

Umowa pomiędzy nami a Tobą będzie składała się z oferty cenowej wraz ze specyfikacją oraz niniejszymi Warunkami.

Podpis w celu zainicjowania umowy może nie być konieczny, e-mail lub inna pisemna komunikacja dająca jasno do zrozumienia, że określona praca jest zlecona do wykonania, stanowi zainicjowanie umowy.

Oferty i ceny

Oferty i kosztorysy są ważne przez 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty ich wysłania do Ciebie. Po tym okresie wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Proces pracy

Aby zapewnić jak najbardziej efektywną współpracę, jej przebieg jest następujący:

1. Etap zapytania ofertowego

Wysyłasz do nas zapytanie ofertowe.

My odsyłamy do Ciebie dodatkowe pytania, jeśli potrzebujemy więcej informacji, następnie propozycję i szczegóły współpracy, w tym zakres prac po naszej i Twojej stronie, cenę (ceny), liczbe rewizji, szacunkowe ramy czasowe (początek, koniec, poszczególne etapy jeśli mają zastosowanie), plan płatności (wysokość kaucji, płatności pośrednie, płatność końcowa, koszty dodatkowe).

Po zaakceptowaniu przez Ciebie naszej propozycji możemy przejść do kolejnego etapu.

2. Etap przygotowań

Przed rozpoczęciem pracy wymagane jest:

a) zobowiązujesz się do poinformowania nas przed rozpoczęciem projektu o okolicznościach, które mogą wpłynąć na postęp prac, abyśmy mogli uwzględnić to w harmonogramie (np. Twój urlop)

b) wpłata bezzwrotnej kaucji w wysokości minimum 25% (dwadzieścia pięć) ceny. Wysokość kaucji może się różnić w zależności od projektu. Kaucja zostanie zalicozna na poczet rozliczenia końcowego.

c) dostarczenie nam materiałów i informacji potrzebnych do realizacji projektu (np. branding, teksty, grafiki, zdjęcia itp.), w tym dane potrzebne do wystawienia faktury.

Będziesz mieć co najmniej 3 (trzy) dni robocze na dostarczenie wymaganych materiałów i informacji. Termin ten może być dłuższy w zależności od projektu i ustalany indywidualnie.

Prosimy o terminowe przekazywanie wszystkich wymaganych informacji na każdym etapie realizacji projektu. Spóźnienie się może wpłynąć na wydłużenie terminów i wyższą cenę końcową dla Ciebie, ponieważ wpływa  to na naszą zdolność do obsługi innych klientów. Czasami możemy być zmuszeni do odrzucenia ofert na inne prace, aby upewnić się, że Twoja praca zostanie ukończona w zaplanowanym czasie. Stąd, jeśli nie dotrzymasz terminu w sposób zagrażający założonym harmonogramom, możemy zakończyć projekt i wystawić Ci fakturę za wykonaną pracę.

3. Etap projektowania.

W trakcie procesu projektowania przedstawimy Ci przykładowe, sugerowane, szkice projektu, przesyłając odpowiednie pliki (np. PDF) lub linki, które możesz przejrzeć i zaakceptować lub przesłać nam uwagi. Liczba rewizji zależy od specyfikacji projektu i jest ustalana indywidualnie. W większości przypadków wystarczą 2 rewizje i 2 dni robocze na każdą z nich. 

Dołożymy wszelkich starań, aby projekt był wolny od błędów i działał prawidłowo. Nie możemy jednak zagwarantować, że będzie on wolny od błędów. Nie wykonujemy korekty tekstów. Wynika to z faktu, że to Ty najlepiej znasz swój biznes i treści nam dostarczone. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej uwagi podczas rewizji (zwróć uwagę na: daty, liczby, nazwy i miejsca), abyśmy mogli wychwycić i naprawić potencjalne błędy.

Kiedy projekt spełnia wymagania specyfikacji lub wyczerpujemy liczbę rewizji, uznajemy, że projekt został ukończony i zaakceptowany. Wtedy wystawiamy fakturę na należną kwotę. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych, chyba że uzgodniono inaczej.

4. Etap dostawy i finalizacja projektu

Po otrzymaniu płatności, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych dostarczymy Ci gotowy projekt w postaci plików do pobrania. Dodatkowo, jeśli dotyczy, otrzymasz stosowne informacje o niezbędnych licencjach.

Będziesz mieć aż 10 (dziesięć) dni roboczych na pobranie plików i sprawdzenie, czy pliki działają. Mimo to radzimy nie zwlekać. Choć dokładamy starań, aby archiwizować wszystkie projekty przez dłuższy czas, nie gwarantujemy dostępności plików projektowych i innych materiałów.

Zalecamy również wykonanie dodatkowej kopii zapasowej.

Modyfikacje projektu w trakcie prac, prace dodatkowe

Wszelkie zmiany w projekcie będą traktowane jako zmiana umowy i mogą być wyceniane niezależnie. Ocenimy, czy zmiana jest możliwa na danym etapie, czy można ją uwzględnić w założonych już kosztach projektu, czy też będzie wiązała się z dodatkowym kosztem i czasem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania dodatkowych zadań.

Pomaga to utrzymać projekt w harmonogramie i w budżecie, jakim dysponujesz.

Wydatki, koszty licencji, niespodziewane wydatki

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność pozyskania dodatkowych materiałów od osób trzecich, takich jak zakup licencji, zdjęć, grafik itp. W większości przypadków już na etapie przygotowań określimy, czy takie wydatki będą konieczne lub warte rozważenia. W trakcie prac, gdy pojawi się taka potrzeba, powiadomimy Cię o tym i podejmiesz ostateczną decyzję o zakupie.

Koszty tych zakupów leżą po Twojej stronie. Podobnie wszelkie opłaty administracyjne na rzecz osób trzecich oraz czasami prowizje związane z realizacją płatności obciążają Ciebie niezależnie od ceny podanej w ofercie (np. prowizje dla procesorów płatności w przypadku zakupu np. zdjęć w innej walucie niż GBP).

Dołożymy wszelkich starań, aby takie nagłe koszty były wyjątkiem i były jak najniższe, biorąc pod uwagę stosowane przez nas procedury i narzędzia. W miarę możliwości postaramy się poznać ich szacunkową wysokość zanim powstaną.

Płatności

Przed rozpoczęciem pracy wymagamy wpłaty bezzwrotnej kaucji w wysokości minimum 25% kwoty zamówienia. Wysokość kaucji może się różnić w zależności od projektu.

Niektóre projekty (np. czasochłonne, pracochłonne, wymagające dodatkowych nakładów np. zakupu licencji na wykorzystanie zdjęć) mogą wymagać częściowych wpłat w trakcie realizacji projektu. Zostanie to ustalone podczas ustaleń dotyczących współpracy.

Wszelkie nieplanowane wydatki (np. zakup zdjęć) będą na bieżąco z Tobą konsultowane. Nie będziesz więc zaskoczony.

Wszystkie płatności będą odpowiednio zafakturowane.

Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych, chyba że uzgodniono inaczej.

Oczekujemy płatności przelewem bankowym lub inną formą płatności wskazaną przez nas.

Płatność może być dokonana w funtach brytyjskich, euro, dolarach amerykańskich lub złotych polskich, o ile zostało to wcześniej uzgodnione. Należy pamiętać, że do kwoty należności zostanie doliczona kwota wystarczająca na pokrycie prowizji, opłat za wymianę walut oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów. W przypadku zwrotu płatności przez bank lub wystawcę karty płatniczej zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 10 funtów brytyjskich. Opłata ta zostanie zafakturowana i doliczona do całości należności.

Zaległe płatności

Zgodnie z ustawą The Late Payment of Commercial Debts (Interest) 1998, od wszystkich płatności otrzymanych po terminie będą naliczane odsetki w wysokości “odsetek ustawowych” – jest to 8% (osiem) plus stopa bazowa Banku Anglii, w ujęciu dziennym.

W przypadku, gdy konieczna będzie windykacja należności, zgadzasz się pokryć wszystkie opłaty (w tym wszelkie opłaty prawne i koszty sądowe) poniesione w tym procesie.

Podczas, gdy jakakolwiek należna płatność pozostaje niezapłacona, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania wszelkich prac, które w przeciwnym razie bylibyśmy zobowiązani wykonać w ramach umowy.

Do czasu uregulowania płatności nie możesz korzystać z żadnych efektów dotychczasowej pracy. Projekt w żadnym zakresie nie staje się Twoją własnością, żadne prawa nie zostają przekazane.

VAT

Działamy jako firma zwolniona z podatku vat.

Zwroty i straty wtórne

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie dostarczyć uzgodnionego produktu lub usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona wyłącznie do proporcjonalnego zwrotu opłat wniesionych przez Ciebie za usługę lub produkt. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek straty wtórne wynikające z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, utratę przewidywanego zysku lub innych przewidywanych korzyści i nie ponosimy odpowiedzialności za: utratę zysków; lub utratę działalności gospodarczej; lub uszczuplenie wartości firmy i/lub podobne straty; lub utratę przewidywanych oszczędności; lub utratę towarów; lub utratę kontraktu; lub utratę użytkowania; lub stratę spowodowaną uszkodzeniem danych lub informacji; lub wszelkie specjalne, pośrednie, wtórne lub czysto ekonomiczne straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki; lub wszelkie szkody zapłacone przez Ciebie lub straty poniesione przez Ciebie wynikające z jakiegokolwiek zarzutu lub roszczenia, że jakikolwiek materiał narusza jakiekolwiek prawa.

Doradztwo i konsultacje

Wszelkie porady, sugestie, zalecenia lub inne konsultacje dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług świadczonych przez nas lub przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone przez nas bezpośrednio czy pośrednio, są akceptowane przez Ciebie jako opinie i jako takie zgadzasz się, że przed podjęciem jakichkolwiek działań dotyczących powyższych kwestii najpierw uzyskasz profesjonalną poradę. Ponadto, zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich decyzji lub działań podjętych przez Ciebie, które mogą być lub nie być bezpośrednim lub pośrednim wynikiem jakiegokolwiek kontaktu lub współpracy z nami.

Nasze porady są ze swej natury subiektywne. To od Ciebie zależy, czy zastosujesz się do naszych pomysłów i sugestii. Nie jest możliwe i nie gwarantujemy, że którykolwiek z tych pomysłów i sugestii zwiększy Twoje wyniki. To Ty znasz swój biznes najlepiej.

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do powiadomienia Cię o wszelkich podejrzanych lub nierozwiązanych problemach w obrębie edytowanej pracy. Jesteś odpowiedzialny za przyjęcie (lub odrzucenie) naszych sugestii i rozwiązanie wszelkich problemów zidentyfikowanych przez nas (np. podejrzenie plagiatu). Odrzucenie lub niechęć do naszych sugestii nie stanowi podstawy do odmowy uiszczenia opłat określonych w naszej umowie.

Podwykonawstwo

W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo, a Ty niniejszym wyrażasz na to zgodę, do korzystania z podwykonawców do pracy nad dowolnym aspektem projektu.

Poufność

Wszelkie informacje, które strona może uzyskać w wyniku obowiązywania niniejszej umowy, będą uznawane za Informacje Poufne. Żadna ze stron nie może sprzedawać, udostępniać, dzielić się lub w inny sposób ujawniać jakiejkolwiek stronie jakichkolwiek informacji poufnych bez zgody drugiej strony.

Komunikacja

Email jest preferowaną metodą komunikacji z nami. Faktury i oferty będą wysyłane pocztą elektroniczną i będą dokumentem prawnym, tak jak wysyłane pocztą tradycyjną.

Proces projektowania będzie odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej, publikowania przykładowego projektu w Internecie (z zachowaniem poufności), wgrywania projektu w formie pliku na dysk lub serwer komputerowy, lub w inny sposób odpowiedni do konkretnych okoliczności.

Prawa autorskie i referencje

Wszystkie materiały dostarczone przez Ciebie i użyte do budowy projektu dla Ciebie pozostają Twoją własnością. Zakłada się, że wszystkie takie materiały są Twoją własnością i mogą być swobodnie wykorzystywane bez obawy o naruszenie praw autorskich. Zwalniasz nas z wszelkich roszczeń wynikających z wykorzystania materiałów wszelkiego rodzaju dostarczonych przez Ciebie lub uzyskanych pod Twoim kierunkiem od osób trzecich, np. grafików.

Prawa autorskie do wszystkich dostarczonych materiałów i wykonanych przez nas projektów pozostają naszą własnością do momentu dokonania przez Ciebie pełnej zapłaty za projekt. Po dokonaniu pełnej zapłaty, prawa do produktu końcowego przechodzą na Ciebie.

Prawa autorskie do oryginalnego utworu automatycznie należą do nas jako twórcy utworu. Edycja tego utworu nie zmienia naszych praw autorskich do oryginalnego utworu, ale Ty jako redaktor możesz rościć sobie prawa autorskie do edycji, których dokonasz. Ponadto, w zależności od zakresu edycji, edytowana wersja oryginalnego utworu może być uznana za własny oryginalny utwór (czasami znany jako utwór pochodny). Prawa autorskie do tej zmienionej wersji spoczywałyby na Tobie jako redaktorze.

Każda część projektu może być kopiowana, reprodukowana lub redystrybuowana w jakiejkolwiek formie elektronicznej lub innej tylko w zakresie uzgodnionym w specyfikacji projektu, chyba że istnieje licencja lub inna umowa.

Pamiętaj o warunkach licencji na zasoby zakupione od osób trzecich (np. zdjęcia). Jako posiadacz licencji ponosisz pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych zasobów.

Zachowujemy prawo do wyświetlania grafik i innych elementów projektu jako przykładów naszej pracy w swoich portfolio lub materiałach referencyjnych. Na Twoje życzenie możemy zanonimizować branding.

Unieważnienie, rozwiązanie i zawieszenie

Możemy, za pisemnym powiadomieniem, rozwiązać umowę między nami w trybie natychmiastowym po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń:

  • nie zapłacisz jakiejkolwiek zaległej faktury
  • istotnego naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków umowy między nami
  • Ty lub reprezentowana przez Ciebie firma znajdzie się w stanie niewypłacalności, upadłości, rozwiązania itp. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z wszelkich innych praw, jakie możemy mieć wobec Ciebie. W przypadku rozwiązania Umowy po wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności, nie zwracamy żadnych pieniędzy wpłaconych nam przez Ciebie.W przeciwnym razie zobowiązujemy się do zachowania 7 (siedmio) dniowego okresu wypowiedzenia, kalendarzowo, chyba że wspólnie ustalimy inny.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przerwania współpracy, jeśli doświadczymy nieodpowiedniego, wrogiego lub obraźliwego zachowania z Twojej strony użytkownika lub ze strony Twojego przedstawiciela.

Jeśli chcesz zakończyć współpracę z nami, obowiązuje 7 (siedmio) dniowy okres wypowiedzenia, kalendarzowo, chyba że wspólnie uzgodnimy inaczej.

We wspomnianych przypadkach nadal mamy prawo do otrzymania wynagrodzenia za to, co zrobiliśmy i możemy wstrzymać pracę do czasu otrzymania zapłaty.

W szczególnych przypadkach możemy uzgodnić tymczasowe zawieszenie współpracy, ale nie dłużej niż na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Obowiązuje 7 (siedmio) dniowy okres wypowiedzenia, kalendarzowo, chyba że wspólnie ustalimy inaczej. Wymagamy jednak zapłaty należności powstałych do dnia rozpoczęcia zawieszenia współpracy.

Odszkodowanie i nasze prawo do odmowy

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, które nie są zgodne z naszą polityką etyczną, są lub mogą być niezgodne z prawem, lub które oceniamy jako niezdatne ze względu na treść lub inne.

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy, jeśli w trakcie jej trwania wystąpią warunki, o których mowa powyżej.

Wszystkie nasze usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami powstałymi w wyniku wszelkich działań lub roszczeń wynikających z korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Stosunki między stronami

Stosunek stron w związku z niniejszą umową jest stosunkiem niezależnego wykonawcy i nie jest przewidziany żaden związek partnerski, joint venture, co-venture, agencja lub pracownik/pracodawca.

Siła Wyższa

Żadna ze stron nie będzie uważana za niedotrzymującą warunków niniejszej umowy w zakresie, w jakim wykonanie jej zobowiązań lub próby naprawienia jakiegokolwiek naruszenia są opóźnione lub uniemożliwione przez jakiekolwiek działanie siły wyższej, pożar, klęskę żywiołową, wypadek, zamieszki, zmiany prawne lub jakąkolwiek inną przyczynę pozostającą poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze stron; pod warunkiem, że strona dotknięta takim zdarzeniem powiadomi drugą stronę na piśmie tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od takiego zdarzenia.

Ochrona danych

Przestrzegamy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Przechowujemy i przetwarzamy informacje o naszych klientachw kontekście naszej działalności. W większości przypadków jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu na żądanie kopie informacji, które przechowujemy na temat Państwa i Państwa firmy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Różne

Wszelkie uzgodnione prace i usługi będą świadczone wyłącznie w ścisłej zgodności z niniejszymi Warunkami. Świadczenie pracy jest podejmowane wyłącznie przy założeniu, że przeczytałeś i zgadzasz się na niniejsze Warunki w całości. Należy upewnić się, że Warunki zamówienia i wszelkie obowiązujące specyfikacje są kompletne i dokładne.

Twoje prawa ustawowe nie są naruszane przez zgodę na niniejsze Warunki.

Alpha Lupi jest formą zarejestrowaną w Anglii, stąd niniejsza umowa jest regulowana przez prawo angielskie.

Wszelka komunikacja w związku z niniejszą umową musi być prowadzona za pomocą poczty elektronicznen na adres contact[@]alphalupimedia.com lub alphalupimedia[@]gmail.com (usuń [ ] ).

Uwagi końcowe

Należy pamiętać, że nie zawsze możemy zagwarantować natychmiastowe rozpoczęcie prac. Niemniej jednak zaproponujemy najlepszy możliwy termin.

Dołożymy również wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych terminów, ale nie możemy tego zagwarantować w świetle okoliczności, na które nie mamy wpływu. Tym samym zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody następcze z Państwa strony w przypadku niedotrzymania terminu.

Sugerujemy, aby zawsze zakładać dodatkowy zapas czasu na nieprzewidziane okoliczności, które mogą się pojawić (również po Państwa stronie). A jeśli w trakcie realizacji prac po Państwa stronie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, które mogą wpłynąć na postęp prac, niezwłocznie nas o tym powiadomcie.

Dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami!

Kontakt[@]AlphaLupiMedia.com lub alphalupimedia[@]gmail.com. Usuń [ ]

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 zgodnie z londyńską strefą czasową i kalendarzem świąt. Odpowiadamy na e-maile tak szybko, jak to możliwe. Z reguły w ciągu 24-48 godzin.

Dziękujemy! : )